Leasing jako źródło finansowania firmy

Leasing jest interesującą formą finansowania przedsiębiorstw sektora MSP. Jest on umową cywilnoprawną, zgodnie z którą firma prowadząca działalność leasingową oddaje drugiej stronie – leasingobiorcy środki trwałe ewentualnie wartości niematerialne oraz prawne do odpłatnego używania bądź pobierania pożytków na czas określony w umowie leasingowej. Funkcjonują dwie zasadnicze postaci leasingu: operacyjny oraz finansowy. W leasingu finansowym środki leasingu zaliczane są do aktywów trwałych leasingobiorcy, w leasingu operacyjnym leasingodawcy. W leasingu finansowym leasingobiorca jest zatem odpowiedzialny za serwis oraz sprawne działanie maszyn, ryzyko inwestycyjne leży po stronie leasingobiorcy. Natomiast leasing operacyjny w gruncie rzeczy odpowiada umowie dzierżawy, leasingodawca ponosi ryzyko oraz odpowiada za serwis oraz sprawne działanie maszyn. Po skończeniu umowy, przedmioty oddane w leasing mogą być wykupione poprzez leasingobiorcę po odliczeniu amortyzacji ewentualnie zwrócone leasingodawcy, który ma możliwość sprzedania na rynku przedmiotu umowy leasingu, może też zostać podpisana nowa umowa leasingu na przedmiot używany ewentualnie mogą być zastosowane inne postaci finalizacji transakcji leasingowej (np. bezpłatne przeniesienie prawa własności). Koszty powiązane z leasingiem są wyższe aniżeli kredytu, jednakże dają konkretne oraz mierzalne korzyści bilansowe oraz podatkowe.

Umowa leasingowa w Polsce znalazła uregulowanie w kodeksie cywilnym dopiero w roku 2001 po nowelizacji. Pospolicie stosowaną opcją skończenia umowy leasingu jest możliwość wykupu, lecz przedsiębiorstwa przewidują zwrot wyleasingowanego środka ewentualnie jego sprzedaż na rynku. Najrzadziej występuje bezpłatne przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę.

Leasing jest popularną form finansowania inwestycji w sektorze MSP. Obserwuje się rozwój rynku leasingowego. Przyczyn powodów wysokiej popularności leasingu pośród małych oraz średnich inwestorów upatrywać należy w:

  • braku potrzeby posiadania wysokich zabezpieczeń,
  • łatwości dostępu do tego źródła finansowania inwestycji,
  • możliwość szybkiej zmiany profilu działalności,
  • eliminacji ryzyka działalności gospodarczej,
  • korzyści podatkowych,
  • potencjalnej rezygnacji z działalności bez ponoszenia dodatkowych kosztów płynących z likwidacji posiadanego majątku w wypadku niepowodzenia projektu,
  • ograniczonych formalnościach porównując z umową kredytową
  • trudnościach powiązanych z otrzymaniem kredytu bankowego.

Trzeba jednak pamiętać o wadach leasingu, którą jest między innymi dosyć wysoki koszt leasingu porównując z kredytem. Wysoki jest też koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu na wypadek kradzieży oraz inne wypadki. W wypadku upadłości przedsiębiorstwa raty leasingowe muszą być spłacane w dalszym ciągu.